آخرین اخبار - آرشیو

آیا جهان در آستانه جنگ جهانی سوم است؟

آیا جهان در آستانه جنگ جهانی سوم است؟

بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی بر این باورند هرگونه درگیری احتمالی چین و آمریکا بر سرِ تایوان، می تواند به یک فاجعه تمام عیار تبدیل شده و حتی مقدمه ای بر شعله ور شدنِ آتش جنگ جهانی سوم باشد. امری که با توجه به تحریکات دولت آمریکا در مساله تایوان و حساسیت چین در این رابطه، چندان هم دور از انتظار نیست.

ادامه مطلب