استان ها

۱۳هزار خانواده در کشور داوطلب پذیرش فرزندخوانده هستند

۱۳هزار خانواده در کشور داوطلب پذیرش فرزندخوانده هستند

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با بیان اینکه در زمان حاضر ۱۳هزار خانواده در کشور داوطلب پذیرش فرزندخوانده هستند، گفت: تعداد متقاضیان همواره بسیار بیشتر از کودکانی است که بهزیستی اجازه واگذاری آنان را با دستور دادگاه دارد.

ادامه مطلب